BNP AM

De duurzame belegger voor een wereld in verandering

Samenvatting van de rechten van de beleggers

Dit document is een samenvatting van de voornaamste rechten van de beleggers conform de Europese Verordening (EU) 2019/1156 betreffende het faciliteren van de grensoverschrijdende distributie van instellingen voor collectieve belegging. Dit document heeft niet de intentie om een volledige lijst van het geheel aan rechten waarvan beleggers in instellingen voor collectieve belegging kunnen genieten, weer te geven. Dit document vervangt in geen geval de informatie vermeld in de prospectus, de KIID of welk ander document dan ook betreffende de instellingen voor collectieve belegging.

De rechten bevatten onder andere:

  • Het recht om deel te nemen aan en te stemmen tijdens algemene vergaderingen

Elke belegger heeft het recht om in persoon of via volmacht aan algemene aandeelhoudersvergaderingen en/of aan de algemene aandeelhoudersvergadering van een specifiek compartiment waarin de belegger is belegd, deel te nemen en te stemmen.

  • Het recht op een dividend

In de gevallen zoals bepaald in de prospectus, heeft elke belegger recht op een evenredig deel van de opbrengsten van het compartiment waarin hij is belegd. De uitkering van het dividend is onderhevig aan de bepalingen zoals beschreven in de prospectus en aan de geldende wettelijke bepalingen.

  • Het recht op informatie

Elke belegger heeft het recht om bepaalde informatie over de instellingen voor collectieve belegging en het (de) compartiment(en) waarin hij is belegd, te ontvangen. Die informatie wordt vervat in de statuten, de rapporten van de instellingen voor collectieve belegging alsook via extra documenten die op aanvraag ter beschikking worden gesteld. De prospectus bevat een verscheidenheid aan informatie.

  • Het recht op terugkoop

Elke belegger heeft het recht om aan de instellingen voor collectieve belegging waarin hij is belegd, een terugkoop van zijn rechten van deelneming tegen een onbekende netto-inventariswaarde volgens de regels zoals uiteengezet in de prospectus, te vragen.

  • Het recht op de vertrouwelijkheid van gegevens

Conform de toepasselijke wetgeving geniet elke belegger van rechten betreffende zijn persoonsgegevens, meer bepaald het recht op toegang en het recht op rectificatie van zijn persoonsgegevens en, in bepaalde gevallen, het recht op bezwaar tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. Het beleid betreffende de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens is beschikbaar in het desbetreffende charter: https://group.bnpparibas/uploads/file/bnpparibas_personal_data_privacy_charter.pdf.

  • Het recht om een klacht in te dienen

Elke belegger die niet tevreden is, heeft de mogelijkheid om kosteloos een klacht bij de Klachtendienst van BNP Paribas Asset Management Belgian Branch in te dienen (via AMBE.Complaints@bnpparibas.com), waarbij een antwoordtermijn van 5 dagen geldt.

Een klacht kan eveneens bij de Ombudsman in financiële geschillen ingediend worden (via de website www.ombudsfin.be). Dat is een onafhankelijke vzw voor buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen in financiële aangelegenheden.

BNPPAM

De duurzame belegger voor een wereld in verandering” weerspiegelt de doelstelling van BNP Paribas Asset Management om duurzame ontwikkeling in haar activiteiten op te nemen, zonder dat alle fondsen van BNP Paribas Asset Management evenwel behoren tot artikels 8 of 9 van de Verordening (EU) 2019/2088 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (“SFDR”). Voor meer informatie kan u terecht op www.bnpparibas-am.com/en/sustainability-bnpp-am.